Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja

Objavljeno dne: 26.7.2010

 

Na podlagi 34., 34.a in 36. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06, 117/06) in 19. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07), izdaja župan Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, naslednji

 

CENIK
ZA STROŠKE POSREDOVANJA INFORMACIJ 
JAVNEGA ZNAČAJA

 

1.

Stroški za posredovanje informacij javnega značaja se določijo tako, da se seštejeta cena odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja ter cena materialnih stroškov.

 

2.

Cena odbiranja in posredovanja informacij javnega značaja

 

Cena odbiranja in priprave = (število porabljenih ur za odbiranje in pripravo) x (cena ure dela)

Cena ure dela se določi glede na to kdo, v skladu z zahtevnostjo odbiranja in priprave, odbira in pripravlja dokumente in sicer:

 

- cena ure uslužbenca s V. stopnjo izobrazbe …………….....……………5,30 EUR

- cena ure dela uslužbenca s VI. stopnjo izobrazbe …………………… 6,97 EUR

- cena ure dela uslužbenca s VII. ali višjo stopnjo izobrazbe …… 10,31 EUR

 

3.

Cena materialnih stroškov

- ena stran fotokopije formata A4 ………...…..…………………………………0,06 EUR,

- ena stran fotokopije formata A3………………………………………………....0,13 EUR,

- ena stran fotokopije večjega formata……………………………..…………..1,25 EUR,

- ena stran barvne fotokopije formata A4 ………………………………………0,63 EUR,

- ena stran barvne fotokopije formata A3 ………………………………………1,25 EUR,

- elektronski zapis na eni zgoščenki CD ……………………………………….. 2,09 EUR,

- elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R …………………………….…… 2,92 EUR,

- elektronski zapis na eni disketi ………………………………………………...... 1,25 EUR,

- posnetek na eni videokaseti ………………………………………………..…...... 4,17 EUR,

- posnetek na eni avdio kaseti …………………………………………………....... 2,06 EUR,

- pretvorba na eni strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko.....…...0,13 EUR,

- pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz elektronske v fizično obliko ..1,25 EUR,

- pretvorba ene strani dokumenta A4 iz fizične v elektronsko obliko  ……………………………0,08 EUR,

- pretvorba ene barvne strani dokumenta A4 iz fizične v elektronsko obliko ………….…...0,13 EUR,

- poštnina za pošiljanje informacij po pošti v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za  poštne storitve.

 
Amortizacija je vključena v ceno.

4.

Zneski določeni v ceniku ne vključujejo davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost se izračuna skladno s predpisi, ki urejajo področje davka na dodano vrednost, veljavnimi da dan izstavitve računa.

 

5.

Cenik začne veljati z dnem podpisa in z objavo v katalogu informacij javnega značaja.

 

Številka: 090-3/2010

Datum: 8. 6. 2010

 

Župan 
Alojzij Kastelic

 

PRIPONKE: