1.  Veljavni prostorski akti 

 

2. Prostorski akti v pripravi

Pavlinov hrib:

1. Javno naznanilo

 

2. Načrt ureditvenega območja

 

3. Odlok o OPPN

 

4. Stališča do pripomb

 

 

Poslovno-logistična cona Bič:

1. Sklep o začetku priprave OPPN

 

 

TREBNJE center 1:

1. Sklep o začetku priprave OPPN