Proračun

 

PRORAČUN 2024

PRORAČUN ZA LETO 2024

1 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2024
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov 2024-2027
5 Obrazložitev dopolnjenega predloga proračuna Občine Trebnje za leto 2024
6 Obrazložitve krajevnih skupnosti 2024
7 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2024
8 Višina sredstev za financiranje KS - faktor G 2024
9 Lastni in transferni prihodki KS - 2024
10 Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2024
11 Kadrovski načrt za leto 2024
12 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2024
13 Nacrt ravnanja s premicnim in financnim premozenjem Obcine Trebnje za leto 2024

PRORAČUN 2023

SKLEP O DOLOCITVI KONČNEGA ROKA ZA PREVZEMANJE OBVEZNOSTI V BREME PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2023 (objavljeno 9. 11. 2023)

REBALANS II PRORAČUNA ZA LETO 2023

1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023 - rebalans II
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev - 2023 rebalans II
5-1 Prerazporeditve
6 Obrazložitve sprememb finančnih načrtov krajevnih skupnosti
7 Lastni in transferni prihodki KS 2023 REBALANS II
8 Spremenjen in dopolnjen kadrovski načrt za leto 2023

REBALANS I PRORAČUNA ZA LETO 2023  

1_ Amandma št. 1 
2_Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023-rebalans_sprejet
3_Splošni del
4_Posebni del
5_Načrt razvojnih programov
6_Obrazložitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2023
7_Obrazložitev predlogov sprememb finančnih načrtov KS
8_Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine faktorja G_sprejet
9_Višina sredstev za financiranje KS za leto 2023_rebalans
10_Lastni in transferni prihodki KS
11_Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2023_sprejet
12_Spremenjen in dopolnjen Kadrovski načrt za leto 2023

Čistopis Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2023 - rebalans I

PRORAČUN ZA LETO 2023

1_Amandma na Amandma št. 1 in na Amandma št. 2
2_Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2023
3_Splošni del
4_Posebni del
5_Načrt razvojnih programov
6_Obrazložitve predloga proračuna Občine Trebnje za leto 2023
7_Obrazložitve krajevnih skupnosti
8_Sklep o določitvi višine faktorja G
9_Višina sredstev za financiranje KS
10_Lastni in transferni prihodki KS
11_Kadrovski načrt 2023

 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2023

PRORAČUN 2022

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2022

1_Predlog za obravnavo gradiva na seji OS
2_Splošni del 2022
3_Posebni del 2022
4_Obrazložitev Zaključnega računa 2022
5_NRP realizacija 2022
6_Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2022
7_1_Prerazporeditev postavk proračuna - do rebalansa
7_2_Prerazporeditve postavk proračuna - po rebalansu
8_Pregled stanja zadolžitve - 31.12.2022
9_Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2022
10_ Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
11_Obrazložitve KS 2022
12_Izračun presežka 2022

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2022 

1 Amandma št. 1
2 Amandma na amandma
3 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 - rebalans 
4 Splošni del
5 Posebni del
6 Načrt razvojnih programov
7 Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dopol. Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 - rebalan
7_1 Pregled sklepov o prerazporeditvi
8 Obrazložitve predlogov sprememb finančnih načrtov KS
9 Višina sredstev G - KS - 2022
10 Lastni in transferni prihodki KS
11 Sklep o zadolžitvi 2022
12 Spremembe Kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022 - februar 2022 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022
Uskladitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2022 s sklepom o prerazporeditvi 

SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2022 - II

1 Amandma št. 1
2 Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 - spremembe II
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 Obrazložitev predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu OT za leto 2022 - spremembe II

SPREMEMBE PRORAČUNA ZA LETO 2022

1 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu OT za leto 2022

PRORAČUN ZA LETO 2022

1 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov 2022-2025
5 Obrazložitev predlogov proračunov Občine Trebnje za leti 2021 in 2022
6 Obrazložitve krajevnih skupnosti 
7 Sklep o določitvi višine faktorja G - 2022
8 Višina sredstev za financiranje KS - faktor G 2021 in 2022
9 Lastni in transferni prihodki KS - 2022
10 Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2022
Kadrovski načrt za leti 2021-2022
Sprememba Kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022
Spremenjeni in dopolnjeni Kadrovski načrt za leti 2021 in 2022
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022

PRORAČUN 2021

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021

1 Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2021
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2021
5 NRP realizacija 2021
6 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2021
7 Prerazporeditev sredstev - z NRP - pred rebalansom I
8 Prerazporeditev sredstev - z NRP - po rebalansu I
9 Prerazporeditev sredstev - z NRP - po rebalansu II
10 Pregled stanja zadolžitev 31122021
11 Primerjava realizacije proračuna Občine Trebnje - 31122021
12 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
13 Obrazložitve KS 2021
14 Izračun presežka 2021 

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021

1 Amandma št. 1 - rebalans II_sprejet
2 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021_rebalans II_podpisan
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 Obrazložitev predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021_rebalans II
7 Obrazložitev sprememb finančnih načrtov KS - rebalans II
8 Lastni in transferni prihodki KS - rebalans II
9 Sklep o zadolžitvi za leto 2021 - rebalans II
Čistopis Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021
Čistopis Načrta ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2021

1 Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021_rebalans I
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev Predloga Odloka o spremembah Odloka o proračunu OT za leto 2021 - rebalansa I

PRORAČUN ZA LETO 2021

1 Amandma št. 1
2 Amandma št. 2
3 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2021
4 Splošni del
5 Posebni del
6 Načrt razvojnih programov 2021-2024
7 Obrazložitev predlogov proračunov Občine Trebnje za leti 2021 in 2022
7_1_Opredelitev do pripomb in predlogov - dopolnitev obrazložitev
8 Obrazložitve krajevnih skupnosti 
9 Sklep o določitvi višine faktorja G - 2021
10 Višina sredstev za financiranje KS - faktor G 2021 in 2022
11 Lastni in transferni prihodki KS - 2021
12 Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2021
Kadrovski načrt za leti 2021-2022
Sprememba Kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022
Spremenjeni in dopolnjeni Kadrovski načrt za leti 2021 in 2022
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021
Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2021
Čistopis načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 sprejet na 15. redni seji 10.3.2021 in usklajen na 16. redni seji 16.6.2021

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2021

1 Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar - marec 2021
2 Splošni del
3 Posebni del 

PRORAČUN 2020 

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Zaključni račun - predlog 2020
2 Splošni del 2020
3 Posebni del 2020
4 Obrazložitev ZR 2020
5 Obrazložitev ZR 2020-1
6 NRP realizacija 2020
7 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2020
8 Prerazporeditve postavk proračuna - do rebalansa IV
9 Prerazporeditve postavk proračuna - po rebalansu IV
10 Pregled stanja zadolžitve - 31122020
11 Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2020
12 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
13 Obrazložitve KS 2020
14 Zaključni račun 2020
15 Izračun presežka 2020

REBALANS IV PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Amandma št. 1
2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans IV
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dopol. Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - IV
7 Priloga - Prerazporeditev postavk proračuna - pregled
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020 - Čistopis 12. 10. 2020

REBALANS III PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans III
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev predloga Odloka o spremem in dopol Odloka o proračunu OT za leto 2020 - rebalans III
6 Obrazložitve KS
7 Lastni in transferni prihodki KS - rebalans III
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020 - Čistopis 1. 6. 2020

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o poračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans II
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2020 

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans
2 Splošni del
3 Posebni del 
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2020

PRORAČUN ZA LETO 2020

1 Sprejeti amandma št. 1
2 Sprejeti amandma št. 6
3 Odlok o proračunu OT za leto 2020_sprejet
4 Splošni del
5 Posebni del
6 Načrt razvojnih programov
7 Obrazložitev predlogov proračunov OT za leti 2019 in 2020
8 Obrazložitve krajevnih skupnosti
9 Sklep o določitvi faktorja G za leto 2020
10 Višina sredstev KS 2019 in 2020
11 Lastni in transferni prihodki KS 2020
12 Sklep o zadolžitvi za leto 2020
Kadrovski načrt za leti 2019-2020
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
Načrt ravnanja z premičnim premoženjem za leto 2020

PRORAČUN 2019

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2019

1 Zaključni račun - predlog 2019
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2019
5 NRP realizacija 2019
6 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2019
7 Pregled prerazporeditev postavk proračuna pred rebalansom
8 Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu
9 Pregled stanja zadolžitve - 31.12.2019
10 Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2019
11 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
12 Obrazložitve KS
13 Zaključni račun 2019
14 Izračun presežka 

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2019

1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 - rebalans
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OT za leto 2019 - rebalans

PRORAČUN ZA LETO 2019

1 Sprejeti amandma št. 1
2 Sprejeti amandma št. 7
3 Sprejeti amandma št. 9
4 Odlok o proračunu OT za leto 2019_sprejet
5 Splošni del
6 Posebni del
7 Načrt razvojnih programov
8 Obrazložitev predlogov proračunov OT za leti 2019 in 2020
9 Obrazložitve krajevnih skupnosti
10 Sklep o določitvi faktorja G za leto 2019
11 Višina sredstev KS 2019 in 2020
12 Lastni in transferni prihodki KS 2019
13 Sklep o zadolžitvi za leto 2019
Kadrovski načrt za leti 2019-2020
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
Načrt ravnanja z premičnim premoženjem za leto 2019

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU APRIL - JUNIJ 2019

1 Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april - junij 2019
2 Splošni del
3 Posebni del 

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019

1 Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar-marec 2019
2 Splošni del
3 Posebni del 

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019

1 Sklep o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar - marec 2019
2 Splošni del
3 Posebni del 

PRORAČUN 2018

ČISTOPIS NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

Načrt ravnanja za nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Zaključni račun - predlog 2018
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2018
5 NRP - realizacija 2018
6 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2018
7 Pregled prerazporeditev postavk proračuna pred rebalansom
8 Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu I
9 Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu II
10 Dodatne prerazporeditve po rebalansu II
11 Pregled stanja zadolžitve - 31122018
12 Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2018
13 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
14 Obrazložitve KS
15 ZR 2018
16 Izračun presežka-primanjkljaja 2018

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Amandma št. 1-4 k rebalansu proračuna II
2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OT za leto 2018 -II - sprejet
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dopoln. Odloka o proračunu OT za leto 2018 - II
7 Pregled prerazporeditev postavk proračuna - po rebalansu
8 Sklep o zadolžitvi - rebalans II

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Amandma št. 1
2 Amandma št. 2
3 Amandma št. 3
4 Odlok o sprem in dopoln Odloka o proračunu OT za leto 2018_rebalans
5 Splošni del
6 Posebni del
7 Načrt razvojnih programov
8 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Občine Trebnje za leto 2018 - I
9 Lastni in transferni prihodki KS za leto 2018 - rebalans I
10 Sklep o zadolžitvi 2018 - rebalans I
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018

PRORAČUN ZA LETO 2018

1 Sprejeti amandma 
2 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev dop. predlogov proračuna OT za leti 2017 in 2018
8 Obrazložitve KS
9 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2018
10 Višina sredstev KS
11 Lastni in transferni prihodki KS - 2018
12 Sklep o zadolžitvi - 2018
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
Kadrovski načrt 

PRORAČUN 2017

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2017

1 Zaključni račun 2017
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2017
5 Prerazporeditve 2017
6 Prerazporeditve 2017 reb. I
7 Prerazporeditve 2017 reb. II
8 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
9 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017
10 Obrazložitve KS

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017

1 Amandma št. 1
2 Amandma št. 2
3 Odlok o sprem in dopol Odloka o proračunu Občine Trebnje ze leto 2017 - Rebalans II
4 Splošni del
5 Posebni del
6 Načrt razvojnih programov
7 Obrazložitev Odloka o sprem in dopol Odloka o proračunu Občine Trebnje ze leto 2017 II
Čistopis Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017 

1 Amandma - sprejet 
2 Odlok o sprem in dopol Odloka o proracunu Obcine Trebnje za leto 2017_Rebalans I
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev predloga Odloka o spreme in dopol Odloka o proračunu OT za leto 2017-I
8 Dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Usklajen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem_23. seja OS

PRORAČUN ZA LETO 2017

1 Sprejeti amandma
2 Odlok o proracunu Občine Trebnje za leto 2017
3 Splošni del
4 Posebni del 
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev dop. predlogov proračuna OT za leti 2017 in 2018
8 Obrazložitve KS
9 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2017
10 Višina sredstev KS
11 Lastni in transferni prihodki KS - 2017
12 Sklep o zadolžitvi - 2017
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017
Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017
Kadrovski načrt 

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2017

Sklep o začasnem financiranju-januar-marec 2017
Splošni del
Posebni del

PRORAČUN 2016

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2016

1 Sprejeti AMANDMAJI
2 Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
Posebni del - rebalans 2016
4 Splošni del - rebalans 2016
5 Lastni in transferni prihodki KS
6 NRP - projekti
7 NRP - rebalans 2016
8 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2016
9 Obrazložitve KS
10 Sklep o zadloževanju za leto 2016