Proračun

 REBALANS III PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans III
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev predloga Odloka o spremem in dopol Odloka o proračunu OT za leto 2020 - rebalans III
6 Obrazložitve KS
7 Lastni in transferni prihodki KS - rebalans III

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020 - Čistopis 1. 6. 2020

__________________________________________________________

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o poračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans II
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2020 

___________________________________________________________

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1_Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans
2_Splošni del
3_Posebni del 
4_Načrt razvojnih programov
5_Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2020

___________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2020

1_Sprejeti amandma št. 1
2_Sprejeti amandma št. 6
3_Odlok o proračunu OT za leto 2020_sprejet
4_Splošni del
5_Posebni del
6_Načrt razvojnih programov
7_Obrazložitev predlogov proračunov OT za leti 2019 in 2020
8_Obrazložitve krajevnih skupnosti
9_Sklep o določitvi faktorja G za leto 2020
10_Višina sredstev KS 2019 in 2020
11_Lastni in transferni prihodki KS 2020
12_Sklep o zadolžitvi za leto 2020

Kadrovski načrt za leti 2019-2020

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020

Načrt ravnanja z premičnim premoženjem za leto 2020

___________________________________________________________

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2019

1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 - rebalans
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OT za leto 2019 - rebalans

 

PRORAČUN ZA LETO 2019

1_Sprejeti amandma št. 1
2_Sprejeti amandma št. 7
3_Sprejeti amandma št. 9
4_Odlok o proračunu OT za leto 2019_sprejet
5_Splošni del
6_Posebni del
7_Načrt razvojnih programov
8_Obrazložitev predlogov proračunov OT za leti 2019 in 2020
9_Obrazložitve krajevnih skupnosti
10_Sklep o določitvi faktorja G za leto 2019
11_Višina sredstev KS 2019 in 2020
12_Lastni in transferni prihodki KS 2019
13_Sklep o zadolžitvi za leto 2019

Kadrovski načrt za leti 2019-2020

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019

Načrt ravnanja z premičnim premoženjem za leto 2019

____________________________________________________________________________

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU APRIL - JUNIJ 2019

1 Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april - junij 2019
2 Splošni del
3 Posebni del 

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE TREBNJE V 
OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019

1 Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar-marec 2019
2 Splošni del
3 Posebni del 

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019

1_ Sklep o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar - marec 2019
2_Splošni del
3_Posebni del 

___________________________________________________________

ČISTOPIS NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

Načrt ravnanja za nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018

___________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Zaključni račun - predlog 2018
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2018
5 NRP - realizacija 2018
6 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2018
7 Pregled prerazporeditev postavk proračuna pred rebalansom
8 Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu I
9 Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu II
10 Dodatne prerazporeditve po rebalansu II
11 Pregled stanja zadolžitve - 31122018
12 Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2018
13 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
14 Obrazložitve KS
15 ZR 2018
16 Izračun presežka-primanjkljaja 2018

 

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Amandma št. 1-4 k rebalansu proračuna II
2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OT za leto 2018 -II - sprejet
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dopoln. Odloka o proračunu OT za leto 2018 - II
7 Pregled prerazporeditev postavk proračuna - po rebalansu
8 Sklep o zadolžitvi - rebalans II

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Amandma št. 1
2 Amandma št. 2
3 Amandma št. 3
4 Odlok o sprem in dopoln Odloka o proračunu OT za leto 2018_rebalans
5 Splošni del
6 Posebni del
7 Načrt razvojnih programov
8 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Občine Trebnje za leto 2018 - I
9 Lastni in transferni prihodki KS za leto 2018 - rebalans I
10 Sklep o zadolžitvi 2018 - rebalans I
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018

 

PRORAČUN ZA LETO 2018

1 Sprejeti amandma 
2 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev dop. predlogov proračuna OT za leti 2017 in 2018
8 Obrazložitve KS
9 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2018
10 Višina sredstev KS
11 Lastni in transferni prihodki KS - 2018
12 Sklep o zadolžitvi - 2018
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
Kadrovski načrt 

 __________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2017

1 Zaključni račun 2017
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2017
5 Prerazporeditve 2017
6 Prerazporeditve 2017 reb. I
7 Prerazporeditve 2017 reb. II
8 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
9 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017
10 Obrazložitve KS

 

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017

1 Amandma št. 1
2 Amandma št. 2
3 Odlok o sprem in dopol Odloka o proračunu Občine Trebnje ze leto 2017 - Rebalans II
4 Splošni del
5 Posebni del
6 Načrt razvojnih programov
7 Obrazložitev Odloka o sprem in dopol Odloka o proračunu Občine Trebnje ze leto 2017 II
Čistopis Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017 

1 Amandma - sprejet 
2 Odlok o sprem in dopol Odloka o proracunu Obcine Trebnje za leto 2017_Rebalans I
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev predloga Odloka o spreme in dopol Odloka o proračunu OT za leto 2017-I
8 Dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Usklajen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem_23. seja OS

PRORAČUN ZA LETO 2017 

1 Sprejeti amandma
2 Odlok o proracunu Občine Trebnje za leto 2017
3 Splošni del
4 Posebni del 
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev dop. predlogov proračuna OT za leti 2017 in 2018
8 Obrazložitve KS
9 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2017
10 Višina sredstev KS
11 Lastni in transferni prihodki KS - 2017
12 Sklep o zadolžitvi - 2017
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017
Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017
Kadrovski načrt 

_________________________________________________________________________

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2017

Sklep o začasnem financiranju-januar-marec 2017
Splošni del
Posebni del

__________________________________________________________________________________ 

PRORAČUN ZA LETI 2015 IN 2016

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2016

1 Zaključni račun 2016
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2016
5 Obrazložitve KS
6 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OT 2016

 

REBALANS II

1 Odlok o spremem in dopol Odloka o prorac OT_rebalans II
2 Splosni del
3 Posebni del
4 Nacrt razvojnih programov
5 Izpis projektov
6 Obrazlozitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proracunu OT za leto 2016
7 Dopolnitev predloga rebalansa II
8 Predlog KS Sela Sumberk

USKLADITEV NRP S SPREJETIM REBALANSOM 2016

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2016

 1 Sprejeti AMANDMAJI
 
2 Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
Posebni del - rebalans 2016
4 Splošni del - rebalans 2016
5 Lastni in transferni prihodki KS
6 NRP - projekti
7 NRP - rebalans 2016
8 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2016
9 Obrazložitve KS
10 Sklep o zadloževanju za leto 2016 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Trebnje za leto 2016

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2015

1 Zaključni račun 2015
2 Splošni del
3 Posebni del 
4 Obrazlozitev ZR 2015
5 Obrazložitve KS
6 Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje 2015

PRORAČUN ZA LETO 2015

1 Sprejeti AMANDMA
2 Odlok o proračunu za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15)
3 Splošni del
4 Posebni del
5 NRP 
6 NRP - projekti
7 Obrazložitve proračunov za leti 2015 in 2016
8 Obrazložitve KS
9 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2015
10 Višina sredstev KS - 2015 in 2016 90
11 Lastni in transferni prihodki KS
12 Kadrovski načrt za leti 2015 in 2016
13 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2015

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2015 

1. Amandam št. 1 k rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
3. Splošni del
4. Posebni del
5. NRP
6. NRP - projekti
7. Obrazložitev predloga rebelansa proračuna Občine Trebnje za leto 2015
8. Obrazložitev KS

PRORAČUN ZA LETO 2016

Sprejeti AMANDMA
2 Odlok o proračunu za leto 2016 (Uradni list RS, št 33/15)
3 Splošni del
4 Posebni del
5 NRP
6 NRP - projekti
7 Obrazložitve proračunov za leti 2015 in 2016
8 Sklep o zadolžitvi
9 Obrazložitve KS
10 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2016
11 Višina sredstev KS - 2015 in 2016 90
12 Lastni in transferni prihodli KS
13 Kadrovski načrt za leti 2015 in 2016
14 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016


________________________________________________________________________________________


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2014

1 ZR 2014 sprejet
2 Splošni del
3 Posebni del 
4 Obrazložitev ZR 2014
5 Obrazložitve KS
6 Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2014

________________________________________________________________________________________
 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE TREBNJE V OBDOBJU APRIL-JUNIJ 2015

1. Sklep o ZF 2015
2. Splošni del
3. Posebni del 
 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2015

1. Sklep o ZF 2015
2. Splošni del
3. Posebni del 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2013

1_ZR-sprejet 09042014
2_Splošni del
3_Posebni del
4_Obrazlozitev ZR 2013
5_Obrazložitve KS-II
6_Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2013


______________________________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2014

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TREBNJE ZA LETO 2014 - IV

1. Odlok o spremembi proračuna za leto 2014 IV
2. Splošni del
3. Posebni del
4. Načrt razvojnih programov
5. Obrazložitev
6. Izpis projekta - Zamenjava cevovoda - Dolina Temenice
7. Izpis projekta-Vodovod Zabrdje-Praprotnica

_________________________________________________________________________________________

SPREMEMBA ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2014

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2014

1-Amandma st. 1
2-Amandma st. 2
3-Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14
4-Odlok proracun 2014_rebalans
5-Splosni del
6-Posebni del
7-Nacrt razvojnih programov
8-Obrazlozitev predloga proracuna za leto 2014
9-Sklep o zadolzitvi
10-Izis projektov
___________________________________________________________________________________

SPREMEMBE: 

1. Odlok o spremembah proračuna 2014
2. Splošni del proračuna
3. Posebni del proračuna
4. Načrt razvojnih programov
5. Obrazložitve sprememb proračuna 

-----------------------------------------------------------

6-Obrazlozitve proracuna za leti 2013 in 2014
7_Dopolnitev obrazlozitve proracuna za leti 2013 in 2014


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012

______________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2013

1. odlok o proračunu 
2. splošni del  
3. posebni del  
4. NRP  
5. izpis projektov  
6. obrazložitev proračuna za leti 2013 in 2014  
7. dopolnitev obrazložitev proračuna za leti 2013 in 2014  
8. sprejeti amandma 
9. Obrazložitve KS 
10. sklep višina faktorja 
11. višina sredstev KS 
12. sklep o zadolžitvi 
13. lastni in transferni prihodki KS 
14. kadrovski načrt 
15. letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2013

_______________________________________________________________________

REBALANS PRORAČUNA 2013

1-Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proracunu Obcine Trebnje za leto 2013 - podpisan.pdf

2-Splosni del rebalansa proracuna.pdf

3-Posebni del rebalansa proracuna.pdf

4-Nacrt razvojnih programov.pdf

5-Amandma na amandma.pdf

6-Obrazložitev

________________________________________________________________________

Sklep o začasnem financiranju januar-marec 2013


SPREMEMBA (februar 2013):

1. sprememba sklepa
2. splošni del 
3. posebni del

-----------------------------------------

1. sklep
2. splošni del
3. posebni del

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2012

1.Sprejeti amandmaji
2. Odlok o proračunu
3. Splošni del
4. Posebni del
5. NRP - projekti
6. obrazlozitev dopolnjenega predloga proračuna
7. obrazložitve KS
8. Sklep o zadolžitvi
9. Sklep o določitvi višine G
10. višina sredstev KS
11. lastni in transferni prihodki
12. kadrovski načrt
13. Odlok o spremembi Odloka o proračunu

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2011 - (Ur.l.RS 26/2011)

1.Sprejeti amandmaji
2. Odlok o proračunu
3. Splošni del
4. Posebni del
5. NRP - projekti
6. obrazlozitev dopolnjenega predloga proračuna
7. obrazložitve KS
8. Sklep o zadolžitvi
9. Sklep o določitvi višine G
10. višina sredstev KS
11. lastni in transferni prihodki
12. kadrovski načrt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2010

 1. Odlok o proračunu
 2. splošni del
 3. posebni del
 4. NRP
 5. izpis projektov NRP
 6. obrazložitev 
 7. sprejeti amandmaji
 8. sklep - višina G
 9. višina sredstev KS
10.sklep o zadolžitvi
11.lastni in transferni prihodki KS
12.sklep o prerazporeditvi - uravnoteženje proračuna
13.obrazložitev proračuna KS
14.predlog kadrovskega načrta
15. odlok o dopolnitvah proračuna
16. NRP-adaptacija in dozidava PŠ Dobrnič 
     - NRP PŠ Dobrnič
     - Odlok o spremembah odloka o proračunu
_
_________________________________________________________

Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju

- sklep
- posebni del
- splošni del

Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna 2010

 

Sklep o začasnem financiranju v prvem trimesečju 2010

- sklep
- splošni del proračuna
- posebni del proračuna

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2009

1. uvod
2. odlok
3. splošni del
4. posebni del
5. obrazložitve
6. sklep o zadolžitvi
7. sklep - višina G
8. višina sredstev KS
9. kadrovski načrt
10. NRP: 1. del, 2. del, 3. del

Informacija o izvajanju nalog Občine in občinske uprave

- informacija župana
- mnenje Ministrstva za finance
- posebni del proračuna

Sklep o izvedbi javne razprave o predlogu proračuna za l. 2009

Sklep 
1. uvodni del
2. odlok 2009
3. splošni del 2009
4.