Proračun

PRORAČUN ZA LETO 2022

1 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2022
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov 2022-2025
5_Obrazložitev predlogov proračunov Občine Trebnje za leti 2021 in 2022
6_ Obrazložitve krajevnih skupnosti 
7_Sklep o določitvi višine faktorja G - 2022
8_Višina sredstev za financiranje KS - faktor G 2021 in 2022
9_Lastni in transferni prihodki KS - 2022
10_ Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2022

Kadrovski načrt za leti 2021-2022

Sprememba Kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022

Spremenjeni in dopolnjeni Kadrovski načrt za leti 2021 in 2022

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2022

_____________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2021

1 Amandma št. 1
2 Amandma št. 2
3 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2021
4 Splošni del
5 Posebni del
6 Načrt razvojnih programov 2021-2024
7_Obrazložitev predlogov proračunov Občine Trebnje za leti 2021 in 2022
7_1_Opredelitev do pripomb in predlogov - dopolnitev obrazložitev
8_ Obrazložitve krajevnih skupnosti 
9_Sklep o določitvi višine faktorja G - 2021
10 Višina sredstev za financiranje KS - faktor G 2021 in 2022
11 Lastni in transferni prihodki KS - 2021
12 Sklep o zadolžitvi občinskega proračuna za leto 2021

Kadrovski načrt za leti 2021-2022

Sprememba Kadrovskega načrta za leti 2021 in 2022

Spremenjeni in dopolnjeni Kadrovski načrt za leti 2021 in 2022

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021

Načrt ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2021

Čistopis načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2021 sprejet na 15. redni seji 10.3.2021 in usklajen na 16. redni seji 16.6.2021

______________________________________________________________

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2021

1 Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar - marec 2021
2 Splošni del
3 Posebni del 

_____________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Zaključni račun - predlog 2020
2 Splošni del 2020
3 Posebni del 2020
4 Obrazložitev ZR 2020
5 Obrazložitev ZR 2020-1
6 NRP realizacija 2020
7 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2020
8 Prerazporeditve postavk proračuna - do rebalansa IV
9 Prerazporeditve postavk proračuna - po rebalansu IV
10 Pregled stanja zadolžitve - 31122020
11 Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2020
12 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020
13 Obrazložitve KS 2020
14 Zaključni račun 2020
15 Izračun presežka 2020

 

REBALANS IV PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Amandma št. 1
2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans IV
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dopol. Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - IV
7 Priloga - Prerazporeditev postavk proračuna - pregled

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020 - Čistopis 12. 10. 2020

REBALANS III PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans III
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev predloga Odloka o spremem in dopol Odloka o proračunu OT za leto 2020 - rebalans III
6 Obrazložitve KS
7 Lastni in transferni prihodki KS - rebalans III

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2020 - Čistopis 1. 6. 2020

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1 Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o poračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans II
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2020 

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2020

1_Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 - rebalans
2_Splošni del
3_Posebni del 
4_Načrt razvojnih programov
5_Obrazložitev rebalansa proračuna za leto 2020

PRORAČUN ZA LETO 2020

1_Sprejeti amandma št. 1
2_Sprejeti amandma št. 6
3_Odlok o proračunu OT za leto 2020_sprejet
4_Splošni del
5_Posebni del
6_Načrt razvojnih programov
7_Obrazložitev predlogov proračunov OT za leti 2019 in 2020
8_Obrazložitve krajevnih skupnosti
9_Sklep o določitvi faktorja G za leto 2020
10_Višina sredstev KS 2019 in 2020
11_Lastni in transferni prihodki KS 2020
12_Sklep o zadolžitvi za leto 2020

Kadrovski načrt za leti 2019-2020

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020

Načrt ravnanja z premičnim premoženjem za leto 2020

___________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2019

1 Zaključni račun - predlog 2019
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2019
5 NRP realizacija 2019
6 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2019
7 Pregled prerazporeditev postavk proračuna pred rebalansom
8 Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu
9 Pregled stanja zadolžitve - 31.12.2019
10 Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2019
11 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
12 Obrazložitve KS
13 Zaključni račun 2019
14 Izračun presežka 

 

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2019

1 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 - rebalans
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Načrt razvojnih programov
5 Obrazložitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OT za leto 2019 - rebalans

PRORAČUN ZA LETO 2019

1_Sprejeti amandma št. 1
2_Sprejeti amandma št. 7
3_Sprejeti amandma št. 9
4_Odlok o proračunu OT za leto 2019_sprejet
5_Splošni del
6_Posebni del
7_Načrt razvojnih programov
8_Obrazložitev predlogov proračunov OT za leti 2019 in 2020
9_Obrazložitve krajevnih skupnosti
10_Sklep o določitvi faktorja G za leto 2019
11_Višina sredstev KS 2019 in 2020
12_Lastni in transferni prihodki KS 2019
13_Sklep o zadolžitvi za leto 2019

Kadrovski načrt za leti 2019-2020

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019

Načrt ravnanja z premičnim premoženjem za leto 2019

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU APRIL - JUNIJ 2019

1 Sklep o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju april - junij 2019
2 Splošni del
3 Posebni del 

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE TREBNJE V 
OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019

1 Sklep o spremembi Sklepa o začasnem financiranju Občine Trebnje v obdobju januar-marec 2019
2 Splošni del
3 Posebni del 

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2019

1_ Sklep o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar - marec 2019
2_Splošni del
3_Posebni del 

___________________________________________________________

ČISTOPIS NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

Načrt ravnanja za nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018

___________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Zaključni račun - predlog 2018
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2018
5 NRP - realizacija 2018
6 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ 2018
7 Pregled prerazporeditev postavk proračuna pred rebalansom
8 Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu I
9 Pregled prerazporeditev postavk proračuna po rebalansu II
10 Dodatne prerazporeditve po rebalansu II
11 Pregled stanja zadolžitve - 31122018
12 Primerjava realizacije proračuna od 2008 do 2018
13 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018
14 Obrazložitve KS
15 ZR 2018
16 Izračun presežka-primanjkljaja 2018

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Amandma št. 1-4 k rebalansu proračuna II
2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu OT za leto 2018 -II - sprejet
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 Obrazložitev predloga Odloka o sprem. in dopoln. Odloka o proračunu OT za leto 2018 - II
7 Pregled prerazporeditev postavk proračuna - po rebalansu
8 Sklep o zadolžitvi - rebalans II

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2018

1 Amandma št. 1
2 Amandma št. 2
3 Amandma št. 3
4 Odlok o sprem in dopoln Odloka o proračunu OT za leto 2018_rebalans
5 Splošni del
6 Posebni del
7 Načrt razvojnih programov
8 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna Občine Trebnje za leto 2018 - I
9 Lastni in transferni prihodki KS za leto 2018 - rebalans I
10 Sklep o zadolžitvi 2018 - rebalans I
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018

PRORAČUN ZA LETO 2018

1 Sprejeti amandma 
2 Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2018
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev dop. predlogov proračuna OT za leti 2017 in 2018
8 Obrazložitve KS
9 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2018
10 Višina sredstev KS
11 Lastni in transferni prihodki KS - 2018
12 Sklep o zadolžitvi - 2018
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
Kadrovski načrt 
__________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2017

1 Zaključni račun 2017
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2017
5 Prerazporeditve 2017
6 Prerazporeditve 2017 reb. I
7 Prerazporeditve 2017 reb. II
8 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017
9 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem za leto 2017
10 Obrazložitve KS

REBALANS II PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017

1 Amandma št. 1
2 Amandma št. 2
3 Odlok o sprem in dopol Odloka o proračunu Občine Trebnje ze leto 2017 - Rebalans II
4 Splošni del
5 Posebni del
6 Načrt razvojnih programov
7 Obrazložitev Odloka o sprem in dopol Odloka o proračunu Občine Trebnje ze leto 2017 II
Čistopis Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2017

REBALANS I PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2017 

1 Amandma - sprejet 
2 Odlok o sprem in dopol Odloka o proracunu Obcine Trebnje za leto 2017_Rebalans I
3 Splošni del
4 Posebni del
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev predloga Odloka o spreme in dopol Odloka o proračunu OT za leto 2017-I
8 Dopolnjen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Usklajen Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem_23. seja OS

PRORAČUN ZA LETO 2017 

1 Sprejeti amandma
2 Odlok o proracunu Občine Trebnje za leto 2017
3 Splošni del
4 Posebni del 
5 Načrt razvojnih programov
6 NRP projekti
7 Obrazložitev dop. predlogov proračuna OT za leti 2017 in 2018
8 Obrazložitve KS
9 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2017
10 Višina sredstev KS
11 Lastni in transferni prihodki KS - 2017
12 Sklep o zadolžitvi - 2017
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017
Načrt ravnanja s premičnim in finančnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2017
Kadrovski načrt 

ZAČASNO FINANCIRANJE OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR - MAREC 2017

Sklep o začasnem financiranju-januar-marec 2017
Splošni del
Posebni del

__________________________________________________________________________________ 

PRORAČUN ZA LETI 2015 IN 2016

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2016

1 Zaključni račun 2016
2 Splošni del
3 Posebni del
4 Obrazložitev ZR 2016
5 Obrazložitve KS
6 Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem OT 2016

REBALANS II

1 Odlok o spremem in dopol Odloka o prorac OT_rebalans II
2 Splosni del
3 Posebni del
4 Nacrt razvojnih programov
5 Izpis projektov
6 Obrazlozitev predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proracunu OT za leto 2016
7 Dopolnitev predloga rebalansa II
8 Predlog KS Sela Sumberk

USKLADITEV NRP S SPREJETIM REBALANSOM 2016

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2016

 1 Sprejeti AMANDMAJI
 
2 Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016
Posebni del - rebalans 2016
4 Splošni del - rebalans 2016
5 Lastni in transferni prihodki KS
6 NRP - projekti
7 NRP - rebalans 2016
8 Obrazložitev predloga rebalansa proračuna za leto 2016
9 Obrazložitve KS
10 Sklep o zadloževanju za leto 2016 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Trebnje za leto 2016

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2015

1 Zaključni račun 2015
2 Splošni del
3 Posebni del 
4 Obrazlozitev ZR 2015
5 Obrazložitve KS
6 Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje 2015

PRORAČUN ZA LETO 2015

1 Sprejeti AMANDMA
2 Odlok o proračunu za leto 2015 (Uradni list RS, št. 33/15)
3 Splošni del
4 Posebni del
5 NRP 
6 NRP - projekti
7 Obrazložitve proračunov za leti 2015 in 2016
8 Obrazložitve KS
9 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2015
10 Višina sredstev KS - 2015 in 2016 90
11 Lastni in transferni prihodki KS
12 Kadrovski načrt za leti 2015 in 2016
13 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2015

REBALANS PRORAČUNA OBČINE TREBNJE ZA LETO 2015 

1. Amandam št. 1 k rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2015
3. Splošni del
4. Posebni del
5. NRP
6. NRP - projekti
7. Obrazložitev predloga rebelansa proračuna Občine Trebnje za leto 2015
8. Obrazložitev KS

PRORAČUN ZA LETO 2016

Sprejeti AMANDMA
2 Odlok o proračunu za leto 2016 (Uradni list RS, št 33/15)
3 Splošni del
4 Posebni del
5 NRP
6 NRP - projekti
7 Obrazložitve proračunov za leti 2015 in 2016
8 Sklep o zadolžitvi
9 Obrazložitve KS
10 Sklep o določitvi višine faktorja G za leto 2016
11 Višina sredstev KS - 2015 in 2016 90
12 Lastni in transferni prihodli KS
13 Kadrovski načrt za leti 2015 in 2016
14 Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2016

________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2014

1 ZR 2014 sprejet
2 Splošni del
3 Posebni del 
4 Obrazložitev ZR 2014
5 Obrazložitve KS
6 Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2014

________________________________________________________________________________________

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE TREBNJE V OBDOBJU APRIL-JUNIJ 2015

1. Sklep o ZF 2015
2. Splošni del
3. Posebni del 

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE TREBNJE V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2015

1. Sklep o ZF 2015
2. Splošni del
3. Posebni del 

__________________________________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA ZA LETO 2013

1_ZR-sprejet 09042014
2_Splošni del
3_Posebni del
4_Obrazlozitev ZR 2013
5_Obrazložitve KS-II
6_Poročilo o realizaciji letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2013

______________________________________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2014

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE TREBNJE ZA LETO 2014 - IV

1. Odlok o spremembi proračuna za leto 2014 IV
2. Splošni del
3. Posebni del
4. Načrt razvojnih programov
5. Obrazložitev
6. Izpis projekta - Zamenjava cevovoda - Dolina Temenice
7. Izpis projekta-Vodovod Zabrdje-Praprotnica

SPREMEMBA ODLOKA O PRORAČUNU ZA LETO 2014

REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2014

1-Amandma st. 1
2-Amandma st. 2
3-Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14
4-Odlok proracun 2014_rebalans
5-Splosni del
6-Posebni del
7-Nacrt razvojnih programov
8-Obrazlozitev predloga proracuna za leto 2014
9-Sklep o zadolzitvi
10-Izis projektov
__________________________________________

SPREMEMBE: 

1. Odlok o spremembah proračuna 2014
2. Splošni del proračuna
3. Posebni del proračuna
4. Načrt razvojnih programov
5. Obrazložitve sprememb proračuna 

-----------------------------------------------------------

6-Obrazlozitve proracuna za leti 2013 in 2014
7_Dopolnitev obrazlozitve proracuna za leti 2013 in 2014

______________________________________________________________

ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2012

______________________________________________________

PRORAČUN ZA LETO 2013