Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo

Obrazci in vloge Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo (povezava)

Delovna področja in naloge Oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo:

 • opravlja strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb,
 • izvaja nadzor nad delom gospodarskih javnih služb, ki jih izvajajo javna podjetja in koncesionarji,
 • organizira načrtovanje, gradnjo, vzdrževanje in urejanje objektov gospodarske javne infrastrukture,
 • skrbi in nadzira vzdrževanje javnih infrastrukturnih objektov in drugih javnih objektov iz pristojnosti oddelka, ki so v lasti občine in z njimi neposredno upravlja občina,
 • izdajanje soglasij v zvezi z javnimi prireditvami,
 • obračunava komunalne prispevke,
 • pripravlja podlage za obračun nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča,
 • pripravlja in izvaja ukrepe s področja varstva okolja,
 • vodi in ažurira banko cestnih podatkov,
 • vodi in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo,
 • sestavlja in pripravlja prostorske akte,
 • pripravlja in izdaja lokacijske informacije o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski prostorski akti ter podatke o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju,
 • prostorsko načrtovanje in urejanje prostora, členitev prostora, načrtovanje poselitve, načrtovanje in graditev gospodarske javne infrastrukture, načrtovanje prostorskih ureditev in graditev v krajini, opremljanje zemljišč za gradnjo, uveljavljanje prostorskih ukrepov za izvajanje načrtovanih prostorskih ureditev,
 • predlaga usmeritve prostorskega razvoja občine, z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni,
 • predlaga podrobnejša merila in pogoje za urejanje prostora in načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine,
 • predlaga ukrepe za izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov,
 • predlaga, vodi in izvaja ukrepe aktivne zemljiške politike, ukrepe za izvedbo ukrepov na območju prenove in izvaja ukrepe opremljanja zemljišč za gradnjo.

 

Uslužbenci oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo (1. nadstropje upravne stavbe Občine Trebnje):

mag. Janez Zakrajšek 

 

 

Telefon

07 348 11 10

 

E-pošta

janko.zakrajsek@trebnje.si

 

Področje dela

višji svetovalec – vodja oddelka

 

Vida Šušterčič, univ. dipl. inž. geod. 

 

 

Telefon

07 348 11 46

 

E-pošta

vida.sustercic@trebnje.si

 

Področje dela

višja svetovalka – prostorsko načrtovanje in urbanizem 

 

Darja Gorenc, dipl. ekon.

 

Telefon

07 348 11 08

E-pošta

darja.gorenc@trebnje.si

Področje dela

svetovalka – komunalni prispevek

Janja Fink, dipl. ekon.

 

Telefon

07 348 11 45

E-pošta

janja.fink@trebnje.si

Področje dela

višja svetovalka - javna naročila - infrastruktura

Matija Bitenc, dipl. inž. gradb.

 

 

Telefon

07 348 11 48

 

E-pošta

matija.bitenc@trebnje.si

 

Področje dela

višji svetovalec – varstvo okolja, investicije

 

Nives Vavtar, mag. inž. kraj. arh.

 

 

Telefon

07 348 11 37

 

E-pošta

urbanizem@trebnje.si

 

Področje dela

svetovalec – prostorsko načrtovanje in urbanizem

 


Katarina Dular, dipl. ekon. 

 

 

 Telefon

 07 348 1 116  

 E-pošta 

katarina.dular@trebnje.si

 

 Področje dela 

 svetovalec - infrastruktura

 

Eva Perko, dipl. inz. kraj. arh. 

   

Telefon

07 3481 139

 

E-pošta

okolje.prostor@trebnje.si

 

Področje dela 

svetovalec - reševanje zadev na naslova NUSZ