Oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti

Obrazci in vloge Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti (povezava)

Delovna področja in naloge Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti:

 • pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, glasbenega izobraževanja, knjižničarstva, galerijske dejavnosti, ljubiteljske kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega skrbstva,
 • opravlja naloge na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, knjižničarstva, galerijske dejavnosti, glasbenega izobraževanja, ljubiteljske kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega varstva in varstva družine, dodeljevanja denarne pomoči občanom in denarne pomoči ob rojstvu otroka,
 • organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti,
 • skrbi in nadzira vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev (tudi preko javnih zavodov) iz pristojnosti oddelka,
 • pripravlja in predlaga financiranje programov javnih del,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • naloge v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov,
 • stanovanjsko področje, načrtovanje stanovanjske politike občine, gospodarjenje, vzdrževanje, razpolaganje z občinskimi stanovanji in drugimi prostori iz pristojnosti oddelka,
 • skrbi za kritje stroškov za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih občanov,
 • vodi in usklajuje aktivnosti na področju gospodarskega razvoja občine,
 • naloge iz področja kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma v občini, gozdarstva, razvoja podeželja, zavetišča za zapuščene živali,
 • romska tematika,
 • organizira volilna opravila in referendume. 

 

Uslužbenci Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti (2. nadstropje upravne stavbe Občine Trebnje):

Irena Žužek,univ. dipl. soc.

 

 

Telefon

07 348 11 24

 

E-pošta

irena.zuzek@trebnje.si

 

Področje dela

višja svetovalka – vodja oddelka

 

Majda Šalehar, dipl. upr.org.

 

 

Telefon

07 348 11 33

 

E-pošta

majda.salehar@trebnje.si

 

Področje dela

svetovalka – socialno varstvo, šport, tehnično varovanje stavb, javna dela in naloge s stanovanjskega področja (subvencije tržnih najemnin)

 

Aleksandra Stritar, univ. dipl. agron.

 

Telefon

07 348 11 26

E-pošta

aleksandra.stritar@trebnje.si

Področje dela

svetovalka – zdravstveno varstvo, izobraževanje, mladinska dejavnost, kulturno umetniške, knjižničarske in galerijske dejavnosti ter varovanje kulturne in naravne dediščine

Silva Kek, dipl. ekon.

 

Telefon

07 348 11 38

E-pošta

silva.kek@trebnje.si

Področje dela

svetovalka - kmetijstvo, gospodarstvo, turizem

Romana Salazar Hudovernik,
inž. naravov.

 
Telefon                                      

07 34 81 128                                                              

E-pošta                                       tic@trebnje.si                                                        
Področje dela 

strokovni sodelavec IV 

 Tilen Bihar

 
Telefon:  07 34 81 149
E-pošta:  druzbene.dejavnosti@trebnje.si 
Področje dela javna dela