Delovna področja in naloge Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti:

 • pripravlja in uresničuje akte občine v zvezi z ustanavljanjem in delovanjem javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, glasbenega izobraževanja, knjižničarstva, galerijske dejavnosti, ljubiteljske kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega skrbstva,
 • opravlja naloge na področju zdravstva, otroškega varstva, osnovnega šolstva, knjižničarstva, galerijske dejavnosti, glasbenega izobraževanja, ljubiteljske kulture, varstva kulturne dediščine, športa, dela z mladimi ter socialnega varstva in varstva družine, dodeljevanja denarne pomoči občanom in denarne pomoči ob rojstvu otroka,
 • organizira mrežo zdravstvene službe na primarni ravni in lekarniške dejavnosti,
 • skrbi in nadzira vzdrževanje objektov in osnovnih sredstev (tudi preko javnih zavodov) iz pristojnosti oddelka,
 • pripravlja in predlaga financiranje programov javnih del,
 • pokopališka in pogrebna dejavnost,
 • naloge v zvezi z obratovalnim časom gostinskih lokalov,
 • skrbi za kritje stroškov za zdravstveno zavarovanje nezavarovanih občanov,
 • vodi in usklajuje aktivnosti na področju gospodarskega razvoja občine,
 • naloge iz področja kmetijstva, podjetništva, obrti in turizma v občini, gozdarstva, razvoja podeželja, zavetišča za zapuščene živali,
 • romska tematika. 

Uslužbenci Oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti:

Irena Žužek, univ. dipl. soc.  
Področje dela  višja svetovalka – vodja oddelka
Telefon 07 348 11 24 ali 031 770 000
E-pošta irena.zuzek@trebnje.si
Silva Kek, dipl. ekon.  
Področje dela svetovalka - kmetijstvo, gopodarstvo, turizem
Telefon 07 348 11 38
E-pošta silva.kek@trebnje.si
Aleksandra Stritar, univ. dipl. agron.  
Področje dela svetovalka – zdravstveno varstvo, izobraževanje, mladinska, kulturna, umetniška,
  knjižničarska in galerijska dejavnost, varovanje naravne iun kulturne dediščine
Telefon 07 348 11 26
E-pošta aleksandra.stritar@trebnje.si
Majda Šalehar, dipl. upr.org.   
Področje dela svetovalka – socialno varstvo, šport, tehnično varovanje stavb, javna dela
Telefon 07 348 11 33
E-pošta majda.salehar@trebnje.si 
Romana Salazar Hudovernik, inž. naravov.  
Področje dela strokovna sodelavka – turizem 
Telefon 07 34 81 128 ali 030 717 267
E-pošta tic@trebnje.si

* Navedene telefonske številke in elektronski naslovi so namenjeni zgolj komunikaciji s posameznim uslužbencem. Za pridobivanje informacij z delovnega področja občinske uprave morajo stranke poklicati na splošno telefonsko številko občine 07 34 81 100, za uradno posredovanje vlog in dopisov pa uporabljati uradni elektronski naslov občine obcina.trebnje@trebnje.si.