Delovna področja in naloge Oddelka za splošne zadeve:

 • opravlja naloge po zakonu, ki ureja dostop do informacij javnega značaja,

 • opravlja strokovna, administrativno-tehnična opravila in organizacijske naloge za direktorja občinske uprave, občinski svet in njegova delovna telesa,
 • organizira volilna opravila in referendume,
 • usklajuje in koordinira del občinskega sveta in občinske uprave,
 • opravlja naloge sprejemne in glavne pisarne,
 • opravlja naloge upravnega poslovanja ter ravnanja in hrambe dokumentarnega gradiva,              
 • zagotavlja informacijski razvoj in vzdrževanje informacijske opreme za občinsko upravo,
 • upravlja občinsko premoženje in izvaja naloge razpolaganja in pridobivanja nepremičnin,
 • organizira izvedbo manjših vzdrževalnih del na objektih v lasti občine, ki niso v upravljanju drugih subjektov, ter opreme in inventarja, ki ju uporablja občinska uprava,
 • skrbi za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
 • pregleduje in pripravlja pogodbe in splošne akte za občinsko upravo in občinski svet,
 • vodi zahtevnejše upravne postopke,
 • daje pravna mnenja v vseh zadevah iz pristojnosti občine,
 • zagotavlja zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih ter pripravlja dokumentacijo za reševanje sporov na sodiščih in izvensodnih poravnavah sporov,
 • vodi upravne postopke na drugi stopnji,
 • skrbi za kadrovske zadeve in izobraževanje,
 • skrbi za varnost in zdravje pri delu,
 • rešuje druge splošne pravne in upravne zadeve, ki niso v pristojnosti druge notranje organizacijske enote,
 • opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.

Za učinkovitejše izvajanje nalog z delovnega področja organa občinske uprave se znotraj notranje organizacijske enote Oddelek za splošne zadeve organizira nižja notranja organizacijska enota Referat za proračun.

Delovna področja in naloge Referata za proračun:

 • opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem in plačilom terjatev in obveznosti ter arhivira izvirnike knjigovodskih listin občinskega proračuna,

 • izvaja finančno blagajniško poslovanje in računovodsko knjigovodstvo,
 • pripravlja in izvršuje proračun, pripravlja zaključni račun in premoženjsko bilanco občine ter konsolidirano bilanco občine,
 • pripravlja obračun plač in drugih prejemkov,
 • ravna s finančnim premoženjem v lasti občine,
 • vodi poslovne knjige in izdelavo letnih poročil občinskega proračuna,
 • izvaja zadolževanje občine ter nadzira zadolževanje ter dajanje poroštev javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
 • pripravlja finančna poročila za občino,
 • organizira notranje revidiranje,
 • vodi evidenco javnih naročil,
 • opravlja druge naloge po navodilu ali odredbi direktorja občinske uprave ali župana.

Uslužbenci Oddelka za splošne zadeve:

Gorazd Koračin, mag. prav.  
Področje dela višji svetovalec - vodja oddelka
Telefon 07 348 11 14 ali 040 464 903
E-pošta gorazd.koracin@trebnje.si
mag. Klavdija Tahan Križman, univ. dipl. prav.   
Področje dela višja svetovalka - pravne zadeve
Telefon 07 348 11 34
E-pošta klavdija.tahan@trebnje.si
Vanda Zadnik, univ. dipl. prav.  
Področje dela višja svetovalka - premoženjskopravne zadeve
Telefon 07 348 11 44
E-pošta vanda.zadnik@trebnje.si
Alenka Mihelič, univ. dipl. prav  
Področje dela svetovalka - pravne zadeve
Telefon 07 348 11 01
E-pošta alenka.mihelic@trebnje.si
Nastja Podržaj, dipl. upr. org.  
Področje dela svetovalka – glavna pisarna
Telefon 07 348 11 00
E-pošta nastja.podrzaj@trebnje.si
Andreja Perc, ekon. teh.  
Področje dela referent
Telefon 07 348 11 30
E-pošta andreja.perc@trebnje.si
Vesna Kartuš, dipl. varv.  
Področje dela svetovalka - tajništvo županje
Telefon 07 348 11 04
E-pošta vesna.kartus@trebnje.si


Uslužbenci Referata za proračun:

Damjana Ribič, dipl. ekon.  
Področje dela: višji svetovalec - vodja oddelka
Telefon: 07 348 11 47
E-pošta:  damjana.ribic@trebnje.si
Anja Strmole, dipl. ekon.  
Področje dela računovodja - finančno-knjigovodska opravila
Telefon 07 348 11 22
E-pošta anja.strmole@trebnje.si
Rebeka Sintič, dipl. ekon.  
Področje dela finančnik - finančno-knjigovodska opravila
Telefon 07 348 11 18
E-pošta rebeka.sintic@trebnje.si
Mateja Volk Mandelj, univ. dipl. ekon.   
Področje dela  analitik - finančno-knjigovodska opravila
Telefon 07 348 11 35
E-pošta mateja.volk@trebnje.si
Helena Skol, dipl. ekon.  
Področje dela računovodja -  finančno-knjigovodska opravila za krajevne skupnosti
Telefon 07 348 11 20
E-pošta helena.skol@trebnje.si

* Navedene telefonske številke in elektronski naslovi so namenjeni zgolj komunikaciji s posameznim uslužbencem. Za pridobivanje informacij z delovnega področja občinske uprave morajo stranke poklicati na splošno telefonsko številko občine 07 34 81 100, za uradno posredovanje vlog in dopisov pa uporabljati uradni elektronski naslov občine obcina.trebnje@trebnje.si.


Do obrazcev in vlog Oddelka za splošne zadeve dostopate na tej povezavi.