Oddelek za splošne zadeve, sprejemna pisarna, referat za proračun

Obrazci in vloge Oddelka za splošne zadeve (povezava) 

Delovna področja in naloge Oddelka za splošne zadeve:

 • protokolarne zadeve,
 • odnosi z javnostjo in obveščanje javnosti,
 • dostop do informacij javnega značaja,
 • strokovna, administrativno-tehnična opravila in organizacijske naloge za župana, podžupana, direktorja občinske uprave, občinski svet in njegova delovna telesa,
 • usklajevanje in koordiniranje dela občinskega sveta in občinske uprave,
 • naloge sprejemne in glavne pisarne,
 • opravlja naloge upravnega poslovanja ter ravnanja in hrambe dokumentarnega gradiva,
 • organizira požarno varnost ter zaščito in reševanje,
 • organizira pomoč občanom ob naravnih nesrečah,
 • skrbi za varnost, preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
 • zagotavlja informacijski razvoj in vzdrževanje informacijske opreme za občinsko upravo,
 • skrbi za zavarovanje premičnega in nepremičnega premoženja občine,
 • pregleduje in pripravlja pogodbe in splošne akte za občinsko upravo in občinski svet,
 • vodi zahtevnejše upravne postopke,
 • daje pravna mnenja v vseh zadevah iz pristojnosti občine,
 • zagotavlja zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih postopkih ter pripravlja dokumentacijo za reševanje sporov na sodiščih in izvensodnih poravnavah sporov,
 • vodi upravne postopke na drugi stopnji,
 • skrbi za kadrovske zadeve in izobraževanje,
 • skrbi za varnost pri delu,
 • koordinira pripravo projektov, ki se sofinancirajo iz evropskih skladov in sredstev javno zasebnega partnerstva,
 • druge splošne pravne in upravne zadeve, ki niso v pristojnosti drugega oddelka
 • organizira vzdrževanja objektov, opreme in inventarja, ki ga uporablja občinska uprava,
 • ravna s finančnim in stvarnim premoženjem v lasti občine,
 • upravljanje občinskega premoženja, razpolaganje in pridobivanje nepremičnin. 

 

Uslužbenci Oddelka za splošne zadeve (2. nadstropje upravne stavbe Občine Trebnje):

mag. Irena Starič, univ. dipl. ekon.

 V. D. DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE

 

Telefon

07 348 11 02

 

E-pošta

direktor_ou@trebnje.si 

 

Področje dela

v.d. direktorja občinske uprave

 

Andreja Perc, ekon. teh.

 

 

Telefon

07 348 11 04

 

E-pošta

andreja.perc@trebnje.si

 

Področje dela

referent - pisarna župana

 

mag. Klavdija Tahan Križman, univ. dipl. prav. 

 
 
Telefon 07 348 11 34  
E-pošta  klavdija.tahan@trebnje.si  

Področje dela 

višja svetovalka - pravno svetovanje 

 

Gorazd Koračin, mag. prav.

 

Telefon

07 348 11 14

E-pošta

pravna.sluzba@trebnje.si

Področje dela

višji svetovalec - vodja oddelka 

Vanda Zadnik, univ. dipl. prav.

 

Telefon

07 348 11 44

E-pošta

vanda.zadnik@trebnje.si

Področje dela

višja svetovalka - premoženjsko-pravne zadeve

Mateja Zupančič, prof. nem.

 
Telefon 07 348 11 43
E-pošta mateja.zupancic@trebnje.si
Področje dela 

 višja svetovalka - delo na projektih                              

 

Uslužbenci sprejemne pisarne (pritličje upravne stavbe Občine Trebnje):

Nastja Podržaj, dipl. upr. org. 

 

Telefon

07 348 11 00

E-pošta

nastja.podrzaj@trebnje.si

Področje dela

svetovalec – sprejemna pisarna

Monika Jošt, mag. pol. 

 

Telefon

07 348 11 30

E-pošta

sprejemna.pisarna@trebnje.si  

Področje dela

dokumentalist 

 

Za učinkovitejše izvajanje nalog z delovnega področja organa občinske uprave se znotraj notranje organizacijske enote Oddelek za splošne zadeve organizira nižja notranja organizacijska enota Referat za proračun.

 

Delovna področja in naloge Referata za proračun:

 • priprava in izvrševanje proračuna, priprava zaključnega računa in premoženjskih bilanc občine,
 • finančno blagajniško poslovanje in računovodsko knjigovodstvo,
 • nadzira poslovanje, zadolževanje ter dajanje poroštev javnih zavodov, javnih podjetij ter drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina,
 • opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem in plačilom terjatev in obveznosti ter arhivira izvirnike knjigovodskih listin občinskega proračuna,
 • vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil občinskega proračuna,
 • izvaja finančno poslovodenje, načrtovanje in izvrševanje proračunov in finančnih načrtov, računovodenje občinskega proračuna,
 • izvaja zadolževanje občine, izdajanje poroštva občine in upravljanje dolgov občine,
 • pripravlja konsolidirano premoženjsko bilanco občine,
 • pripravlja obračun plač in drugih prejemkov,
 • organizira notranje revidiranje,
 • spremlja postopke javnih naročil in vodi evidenco javnih naročil.

 

Uslužbenci Referata za proračun (2. nadstropje upravne stavbe Občine Trebnje):

Irena Peterle, dipl. ekon.

 

Telefon

07 348 11 36

E-pošta

irena.peterle@trebnje.si

Področje dela

računovodja - finančno - knjigovodska opravila 

Anita Pirnat, dipl. ekon.

 

Telefon

07 348 11 20

E-pošta

racunovodstvo_ks@trebnje.si

Področje dela

računovodja - računovodstvo KS

 Rebeka Sintič, dipl. ekon.

 

 

Telefon

07 348 11 18

 

E-pošta

pripravnik@trebnje.si

 

Področje dela

finančnik 

 

Anja Strmole, dipl. ekon.

   

Telefon

07 348 11 22  
E-pošta anja.strmole@trebnje.si  
Področje dela analitik - finančno - knjigovodska opravila   
     

Mateja Volk Mandelj, univ. dipl. ekon. 

   
Telefon 07 348 11 35  
E-pošta mateja.volk@trebnje.si  
Področje dela   analitik - finančno - knjigovodska opravila