Civilna zaščita in požarna varnost

Služba je bila ustanovljena leta 1996 in deluje na naslednjih področjih:

 • zaščita in reševanje
 • gasilstvo
 • civilna zaščita
 • civilna obramba
   

Člani Štaba civilne zaščite občine Trebnje

1.

Vinko Ribič, Cviblje 41, Trebnje

2.

Branko Longar, Medvedjek 33, Veliki Gaber

3.

Zdenko Šalda, Tomšičeva 12, Trebnje

4.

Damjan Smolič, Knežja vas 13, Dobrnič

5.

Janez Zaletel, Rimska cesta 18 d, Trebnje

 

ZAŠČITA IN REŠEVANJE

Zaščita in reševanje je del sistema nacionalne varnosti, ki združuje enote civilne zaščite, javno gasilsko službo, gospodarske družbe, nevladna društva, klube in druge organizacije, ki skupaj pomagajo ogroženemu prebivalstvu ob naravnih in drugih nesrečah.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določa, da občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V občinski pristojnosti je:

 • urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom;
 • spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih;
 • zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim informacijsko komunikacijskim sistemom;
 • načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
 • izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
 • organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;
 • organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;
 • določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
 • zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih nesreč;
 • določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
 • usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi občinami in državo;
 • zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč;
 • določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
 • mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem zakonom. 

Občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo med seboj ter lahko v ta namen združujejo sredstva in oblikujejo skupne službe za opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Župan skrbi  za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja,  določi vrsto in obseg sil za zaščito, reševanje in pomoč, vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč in skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih.  Za operativno-strokovno vodenje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah župan imenuje poveljnika Civilne zaščite občine ter sektorske in krajevne poveljnike in štabe Civilne zaščite. 

Poveljnik Civilne zaščite je oseba, ki jo imenuje župan in je njemu neposredno odgovoren. Preverja intervencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč, vodi ali usmerja zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,  skrbi za povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč, daje mnenja in predloge v zvezi s pripravami in delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče, predlaga imenovanje članov štaba Civilne zaščite Občine Trebnje.  Poveljnik Civilne zaščite lahko za vodenje posameznih intervencij za zaščito, reševanje in pomoč določi vodjo intervencije.

Javna služba za zaščito in reševanje opravlja upravne, strokovne in druge naloge zaščite in reševanja v pristojnosti občine. Glavne naloge strokovne službe so izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja, izdelava programov in letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter organiziranje, opremljanje in usposabljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Vodja intervencije vodi zaščito, reševanje in pomoč na kraju nesreče. Kdo vodi zaščito, reševanje in pomoč pri intervenciji je določeno v načrtih zaščite in reševanja. Za vodenje posameznih intervencij (za zaščito, reševanje in pomoč) lahko določi vodjo intervencije tudi poveljnik Civilne zaščite. V primeru velikih nesreč vodja intervencije vodi intervencijo v skladu z usmeritvami pristojnega štaba civilne zaščite.

Zaklonišče je del objekta ali objekt, ki je zgrajen in opremljen s filtroventilacijskimi napravami in bivalno opremo, ki omogoča praviloma nekajdnevno bivanje in zaščito pred delovanjem bojnih sredstev ter radiološko,kemijsko in biološko zaščito.

Zaklonilnik je praviloma preurejen prostor ali začasni objekt, zgrajen kot pokrit rov, ki omogoča zaščito pred neposrednim delovanjem bojnih sredstev.« V skladu z ZVNDN skrbi za javna zaklonišča lokalna skupnost. (65. člen) Ob navedenem je lokalna skupnost investitor javnih zaklonišč. (68. člen).

 
GASILSTVO IN JAVNA GASILSKA SLUŽBA

Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva in na podlagi načrta varstva pred požarom in načrta Javne gasilske službe, občina zagotavlja zanj tudi sredstva.

Lokalno javno gasilsko službo in naloge zaščite, reševanja in pomoči v Občini Trebnje, opravljajo na podlagi načrta JGS:

 • PGD Trebnje, kot osrednja enota, ki ima z URSZR koncesijo za tehnično reševanje, reševanje na cestah, reševanje na vodi in pod vodo, ter
 • prostovoljne operativne gasilske enote s sedežem na območju Občine Trebnje, na svojih operativnih območjih.

Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo javno službo, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in če jih za opravljanje javne službe določi pristojni organ lokalne skupnosti. Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravljajo preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem območja. Na območju Občine Trebnje, koncesijo za opravljanje JGS imajo: PGD Trebnje 4 ( OE), PGD ČatežPGD DobrničPGD LogPGD LukovekPGD ObčinePGD PonikvePGD Račje seloPGD VrhtrebnjePGD Sela pri ŠumberkuPGD ŠentlovrencPGD Trebanjski VrhPGD Velika LokaPGD Veliki GaberPGD VrhePGD Zagorica, na svojih operativnih območjih.

 
CIVILNA ZAŠČITA

Civilna zaščita je namensko organiziran del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obsega organe vodenja, enote in službe za zaščito, reševanje in pomoč, zaščitno in reševalno opremo ter objekte in naprave za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita ter druge dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so humanitarne in nevojaške narave.

Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami morajo državljani:

 • sodelovati v Civilni zaščiti;
 • dajati materialna sredstva (materialna dolžnost);
 • se usposabljati za zaščito, reševanje in pomoč.

Državljan Republike Slovenije je obveznik Civilne zaščite, če ni razporejen k opravljanju vojaške dolžnosti ali k opravljanju delovne dolžnosti pod pogoji, določenimi s predpisi. Dolžnost sodelovanja v Civilni zaščiti se začne z 18. letom in traja do 63. leta (moški) oziroma 55. leta (ženske) starosti.

V Civilni zaščiti lahko prostovoljno sodelujejo:

 • moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let;
 • matere in samohranilci, z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let starosti;
 • moški in ženske, katerim je prenehala dolžnost iz prejšnjega člena.

Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v Civilni zaščiti, imajo pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki Civilne zaščite. V Civilno zaščito državljana razporedi upravni organ, pristojen za obrambne zadeve oziroma za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Državljan, ki je razporejen v Civilno zaščito (pripadnik Civilne zaščite), dobi knjižico pripadnika Civilne zaščite.

Pripadnik Civilne zaščite je lahko vpoklican na zbor zaradi razporeditve, k uvajalnemu, temeljnemu in dopolnilnemu usposabljanju ter k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Pripadniki Civilne zaščite ter prostovoljci, ki sodelujejo pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, imajo med opravljanjem nalog, usposabljanjem ter izvrševanjem materialne dolžnosti pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka za čas odsotnosti z dela, uživajo pa tudi pravice na podlagi predpisov o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Za naloge zaščite, reševanja in pomoči lokalnega pomena se organizirajo sledeča društva, klubi in organizacije: Kinološko društvo Trebnje in  Klub za podvodne dejavnosti Trebnje.

 
CIVILNA OBRAMBA

Civilna obramba je celota ukrepov in dejavnosti državnih organov, organov lokalne samouprave, gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij ter državljanov, s katerimi se z nevojaškimi sredstvi in načini podpira in dopolnjuje vojaška obramba države, zagotavlja delovanje oblasti ter preskrba, zaščita in preživetje prebivalstva v vojnem stanju.

Civilno obrambo sestavljajo:

 • ukrepi državnih organov in organov lokalne samouprave za delo v vojni,
 • gospodarska obramba,
 • psihološka obramba,
 • druge nevojaške oblike obrambe.

Ukrepi organov lokalne skupnosti za delo v vojni (civilna obramba):

 1. Občinski organi določijo svojo organizacijo in način dela v vojnem stanju tako, da zagotovijo nepretrgano opravljanje nalog iz svoje pristojnosti.
 2. Župan v vojnem stanju sprejema potrebne ukrepe in akte, če se občinski svet ne more sestati, in jih predloži v potrditev svetu takoj, ko se ta lahko sestane.
 3. Občinam lahko vlada v vojnem stanju naloži, da opravljajo določene naloge v zvezi z izvajanjem civilne obrambe.
 4. Župan lahko predlaga upravnemu organu, pristojnemu za obrambne zadeve, da se na delovno dolžnost razporedijo občinski delavci, potrebni za delo v vojni.

Ostale obveznosti organov lokalne samouprave v obrambnem sistemu:

 • dolžni so pomagati pri organizaciji kurirske službe in izvajanju mobilizacije;
 • dolžni so pomagati pri pripravah in organizaciji proizvodnje ter storitev v vojni.

 

Dokumenti službe ZRP

 

POVEZAVE

Gasilska zveza Trebnje
OGP Trebnje, sektor Trebnje PGD Trebnje
PGD Ponikve
PGD Račje selo
PGD Lukovek
PIGD Akripol
OGP Trebnje, sektor Dobrnič PGD Dobrnič
PGD Vrhe
PGD Vrhtrebnje
OGP Trebnje, sektor Velika Loka PGD Velika Loka
PGD Šentlovrenc
PGD Čatež pod Zaplazom
PGD Občine
PGD Trebanjski Vrh
OGP Trebnje, sektor Veliki Gaber PGD Veliki Gaber
PGD Log pri Žužemberku
PGD Sela pri Šumberku
PGD Zagorica
Ostale pomembne povezave
Kinološko društvo Trebnje  
Klub za podvodne dejavnosti Trebnje  
Gasilska zveza Slovenije   
Uprava RS za zaščito in reševanje    

 

Za več informacij pokličite na telefonsko številko 07 348 11 00.