Urejanje in vzdrževanje cest

VZDRŽEVANJE CEST
Komunala Trebnje d. o. o. je v izvajanje prevzela občinsko gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti na območju občine Trebnje, in sicer od 1. junija 2013 dalje.

V ta namen je organizirana dežurna služba, ki je dosegljiva na telefonski številki 031 609 557.


ZIMSKA SLUŽBA
Komunala Trebnje izvaja zimsko službo na območju Občine Trebnje (107.302 m lokalnih cest in 23.490 m javnih poti). Zimsko vzdrževanje predstavlja predvsem izvajanje zimske službe: pluženje, posipanje s predpripravo, označevanja s snežnimi količki.., ter  pometanje posipnega materiala po koncu zimskega obdobja, ki je predviden v mesecu aprilu.


Zimska služba poteka od 15. novembra do 15. marca, po potrebi pa tudi izven tega termina. To je določeno obdobje za izvajanje zimske službe. V tem času zimsko službo izvajamo po določenem prednostnem redu z določenimi usposobljenimi ekipami in določeno mehanizacijo, opremljeno za izvajanje zimske službe.

Vsakoletne Karte izvajanja javne zimske službe v občini Trebnje in posamezne izvedbene programe zimske službe po krajevnih skupnostih so dosegljive na spletni strani Komunale Trebnje d.o.o.

DEŽURSTVO V ČASU IZVAJANJA ZIMSKE SLUŽBE

Dežurstvo vzdrževanja cest izvajamo 24ur dnevno, v času med 15. novembrom in 15. marcem naslednje leto. Dežurni je dosegljiv 24 ur dnevno na  GSM 031 609 557.  


Za podrobnejše informacije v zvezi z vzdrževanjem cest se obrnite na Oddelek za okolje, prostor in infrastrukturo Občinske uprave Občine Trebnje