Zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov

Odlaganje odpadkov
 
Javno komunalno podjetje Komunala Trebnje d.o.o., ki v občini skrbi za zbiranje in odstranjevanje gospodinjskih, kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, tedensko odvaža odpadke iz naselij, ki imajo organizirano zbiranje odpadkov v posode za odpadke.

Pri opravljanju nadzora se opažajo naslednje nepravilnosti: občani v posode in zabojnike odmetavajo odpadke, ki vanje ne sodijo (trava, baterije, barve, ostanki škropiv, poginule živali oz. njihovi ostanki, kosovni odpadki, ...).
 
Občinski inšpektor preventivno opozarja občane na pravilno odlaganje odpadkov, nekateri posamezniki in podjetja, ki se ukvarjajo z različno dejavnostjo, občasno uporabljajo komunalne zabojnike, ki so sicer namenjeni gospodinjstvom, drugi odpadke (predvsem embalažo) zažigajo v bližini svojih poslovnih prostorov. V zadnjem obdobju so na poziv občinskega inšpektorja to početje opustili.

S problematiko ločenega zbiranja, recikliranja in odlaganja komunalnih odpadkov, ki jih narekuje evropska zakonodaja, se bo spremenil tudi sistem ravnanja z odpadki v naši občini.
 
 
Za čim manj črnih odlagališč
 
V preteklem obdobju smo izrabljene avtomobile, ki so se na posameznih težko dostopnih mestih in različnih črnih odlagališčih zbirali dlje časa, odstranjevali v okviru akcije spomladanskega urejanja okolja, delno pa v okviru posebnega razpisa ministrstva za okolje in prostor.

Pri izrabljenih avtomobilih, ki so vrsto let onesnaževali naravo, je najteže odkriti lastnika, ki bi ga lahko obremenili za stroške odstranjevanja, odvoza in razgradnje izrabljenega avtomobila. Največkrat povzročitelj uniči identifikacijske znake na avtomobilu ali pa so ti nerazpoznavni. Če so ti znaki še razvidni, pa storilca ni mogoč odkriti, ker je izrabljeno vozilo že iz evidence.

Vlada je sprejela uredbo o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, na osnovi katere bo v prihodnje potekalo prevzemanje, zbiranje, obdelava in recikliranje izrabljenih motornih vozil.

Postopno si bo občina prizadevala za sanacijo črnih odlagališč s pomočjo javnih del - program urejanja okolja in akcij spomladanskega urejanja okolja.
 
 
Občinske predpise s področja izvajanja javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov najdete TUKAJ.
 
 
OBVESTILA IN OPOZORILA